Loading…

Misija, vizija i zaštita životne sredine

Metalac FAD

  • 0

Misija, vizija, politika kvaliteta i zaštita životne sredine

 

VIZIJA

METALAC FAD d.o.o. želi da pripada grupi vodećih proizvođača delova za komercijalna vozila, prepoznatljivih po vrhunskom kvalitetu i pouzdanosti i da u narednoj deceniji zauzme značajno mesto na globalnom tržištu auto industrije.

 

MISIJA

Proizvodima vrhunskog kvaliteta i visokim standardima u poslovanju odgovoriti zahtevima svetske automobilske industrije, zadovoljiti interese kupaca, zaposlenih i vlasnika i osigurati stabilan rast i nadprosečan prinos na investirani kapital.

POLITIKA KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 

Kupci

Zadovoljni kupci i krajnjih korisnici naših proizvoda opravdavaju smisao postojanja organizacije. Kontinuirano radimo na podizanju njihovog zadovoljstva uz prisustvo svesti da je to ključni, dugoročni faktor našeg rasta i razvoja. Nastojimo da kroz aktivan odnos sa kupcima svoje poslovanje prilagodimo njihovim potrebama i očekivanjima, tako što će u nama prepoznati pouzdanog partnera koji im obezbeđuje visokokvalitetne i bezbedne proizvode i usluge po konkurentnim uslovima.


Zaposleni

U hijerarhiji resursa koji presudno utiču na poslovanje kompanije, ljudi su na prvom mestu. U skladu sa politikom kompanije, nastojimo da stvorimo ambijent u kojem će svi zaposleni delovati na principima i vrednostima koje integrišu profesionalne standarde i pravila struke sa moralnim i etičkim normama. Kroz edukacije i upravljanje karijerama zaposlenih negujemo praksu razvoja rukovodilaca i menadžera unutar kuće. Bezbednost zaposlenih, odgovoran i posvećen odnos prema njima, edukacija i razvoj, negovanje porodičnih vrednosti principi su na kojima gradimo dugoročne i neraskidive veze sa ljudima i razvijamo sistem vrednosti koji presudno doprinosi uspehu kompanije. Metalac FAD kontinuriano radi na poboljšanju svesti zaposlenih o važnosti njihovog uticaja na životnu sredinu.


Vlasnici

Kroz kontinuiran i stabilan rast i stalna unapređenja u poslovanju, vlasnicima nastojimo da obezbedimo nadprosečan prinos na investirani kapital, koji im uz princip potpune transparentosti poslovanja daje sigurnost i razvija osećaj da je njihov kapital u sigurnim rukama.


Vlasnici procesa

Držanjem procesa pod kontrolom prate performanse koje se odnose na kvalitet proizvoda, procesa i životne sredine unapređujući na taj način ukupno poslovanje. Preko predstavnika rukovodstva za životnu sredinu obaveštavaju sve zainteresovane strane o performansama životne sredine.


Isporučioci

Isporučioci su važna karika u lancu snabdevanja kupaca i krajnjih korisnika. Kroz sopstveni razvoj i podizanje standarda u poslovanju nastojimo da razvijamo ključne isporučioce vodeći računa o njihovim interesima. Izgradnjom dugoročnih, partnerskih odnosa sa isporučiocima stvaramo pouzdan oslonac i podršku rastu i razvoju kompanije.


Regulatorna tela

Striktnim poštovanjem važeće zakonske regulative i akata koja propisuju regulatorna tela, posebno regulative koja se odnosi na životnu sredinu, svoje poslovanje držimo strogo u zakonskim okvirima, te na taj način štitimo interese svih zainteresovanih strana.


Konkurencija

Podržavamo i zalažemo se za ravnopravno tržišno nadmetanje, sa uverenjem da nas pozitivna konkurencija navodi na stalna preispitivanja u cilju kontinuiranih unapređenja procesa i proizvoda.


Lokalna zajednica

Imamo razvijenu svest o tome da je lokalna zajednica naše prvo eksterno okruženje. Kroz saradnju sa obrazovnim institucijama nastojimo da razvijamo kadrove koji, kroz stručne prakse u kompaniji stiču veštine koje će u budućnosti biti od koristi svim stranama. Kroz aktivnosti Metalac Grupe ostali smo dosledni ulaganju u decu i mlade, posebno razvoju sporta. Kroz sportske i kulturne projekte, saradnju sa obrazovnim i zdravstvenim institucijama, dajemo doprinos stvaranju zajednice u kojoj se rado živi. Metalac FAD u potpunosti shvata, da je životna sredina, kako unutar kruga fabrike tako i ona na području lokalne zajednice, faktor koji sve više utiče na povećanje naše konkurentske sposobnosti. Briga za očuvanje životne sredine i sprečavanje zagađenja je sastavni deo naših aktivnosti kao i poštovanje zakonske regulative koja se odnosi na zaštitu životne sredine.


Banke

Razvijamo partnerski i pouzdan odnos u saradnji sa finansijskim institucijama. Kao pouzdan poslovni partner nastojimo da steknemo i očuvamo njihovo poverenje gradeći poziciju prvoklasnog poslovnog klijenta.


Korporativna odgovornost

Poštenje, poverenje, poštovanje i posvećenost temelj su našeg korporativnog sistema vrednosti na kojima razvijamo korporativnu kulturu kompanije. Poslovni moral koji negujemo naša je konkurentska prednost. Primenom ovih principa zainteresovane strane pretvaramo u saveznike i promovišemo pozitivne vrednosti na tržištima na kojima smo prisutni. Javno publikovan Korporativni Kodeks poslovne etike obavezujući je interni akt za menadžment i sve zaposlene kojim definišemo prava i obaveze zaposlenih, anti-koruptivnu politiku i antidiskriminatornu praksu po svakom osnosu.

 

Gornji Milanovac, Maj 2022.

Direktor
Goran Mijatović