Oglas za prikupljanje ponuda

Metalac FAD d.o.o. objavljuje: OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

Za izvođenje radova na rušenju sledećih objekata u krugu Metalac FAD-a:

• Magacin 1 (Stara upravna zgrada)
• Magacin 2 (Diskont stari)

Izvođenje radova podrazumeva:
rušenje objekata, raščišćavanje i sređivanje terena i odvoženje svih nepotrebnih materijala na deponiju.
Korisne materijale ponuđač dobija besplatno, kao nadoknadu za izvedene radove.

Ponuda treba da sadrži:
• podatke o ponuđaču
• rok završetka radova

Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:
METALAC a.d., Služba za investicije,
Ul. Kneza Aleksandra 212, 32300 Gornji Milanovac

Sa naznakom:
Ponuda za radove na rušenju objekata Metalac FAD-a – ne otvarati

Rok za dostavljanje ponuda je 10.08.2018. godine. Rok otpočinjanja rušenja objekata je 25.08.2018. godine. Prednost pri izboru imaće ponuđači koji navedene radove mogu da izvedu u najkraćem roku.

Za METALAC FAD d.o.o.
Služba investicija